ایمپورت نکردن شماهای خاص

بعضی وقت ها اتفاق می افته ما شما های خاصی را import نکنیم . یا به دلیل مشکل خاص آن شما یا صرف نظر کردن .

حال چطور این کار رو میتونیم انجام بدیم .

impdp system/systempass full=Y directory=DIR_DUMP dumpfile=tst.dmp log file=tst.log exclude=SCHEMA:\”= \’UTST1\’\” exclude=SCHEMA:\”=\’UTST2\’\”   exclude=SCHEMA:\”=\’UTST3\’\” exclude=SCHEMA:\”=\’UTST4\’\”

مطالب مشابه